گروه صنایع غذایی دانوپه


ﮔﺮوه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ روﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری داﻧﻮﭘﻪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 1399 در اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ھﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﺮه از داﻧﻪ ھﺎی روﻏﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ، ﺑﺎدام ھﻨﺪی ، ﺑﺎدام درﺧﺘﯽ ، ﺗﺨﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ، ﮐﺮم ارده ،ﮐﺮم ﻧﺎرﮔﯿﻞ و اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎھﺎی ﺗﻤﺎم اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎی رﻧﮕﯽ ﻃﻌﻢ دھﻨﺪه و ﻣﻮاد ﻧﮕه دارﻧﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ در ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻼش ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﮫﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش داﺧﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫﯿﻨﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .

محصولات دانوپه

کره بادام زمینی رژیمی کرمی و کرانچ

تهیه شده از با کیفیت ترین بادام زمینی ایرانی

کاملا طبیعی

وزن ﺧﺎﻟﺺ: 300 ﮔﺮم

 محصولات

راه ارتباطی

♦ کره بادام زمینی با طعم شکلات فندقی

♦ کره بادام زمینی رژیمی

♦ کره بادام زمینی شیرین

♦ ارده و کرم ارده

♦ شکلات صبحانه

تلفن : 02636672897

همراه : 09109466840

تلگرام 09109466840
اینستاگرام  Danopeh
ایمیل  Info@Danopeh.ir

@ Danopeh @ کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه صنایع غذایی دانوپه می باشد @

Copyright © 2020 - 2021

صنایع غذایی دانوپه